Danske pensionsselskaber støtter generelt klimaforslag mere end den gennemsnitlige globale investor, men der er fortsat stor variation mellem de danske pensionsselskaber ifølge en ny rapport fra AnsvarligFremtid med titlen:
THEIR VOTES, OUR FUTURE. HOW DANISH PENSION FUNDS VOTED ON CLIMATE IN 2022.

 

Danske pensionsselskaber administrerer investeringer for ca. 600 mia. dollars (ca. 4500 mia. kroner), de offentliggør ambitiøse klimamålsætninger, og de er godt repræsenteret i klimafokuserede internationale investorinitiativer, herunder Climate Action 100+ initiativet.

Derfor har danske pensionskasser et stort potentiale til at agere som klima rollemodel for det globale investorsamfund til at understøtte den grønne omstilling. Pensionsselskabernes klimahandling kan måles på hvordan de investerer, men også på, hvordan de bruger deres stemme og indflydelse på globale selskabers generalforsamlinger.

For at vurdere pensionsselskabernes påvirkning af selskaberne har AnsvarligFremtid for andet år i træk undersøgt pensionssektorens praksis for stemmeafgivelse ved klimaforslag fremsat på selskabernes generalforsamlinger.

 

Hvert pensionsselskab modtog en række spørgsmål om, hvordan de som aktionærer har stemt ved generalforsamlingerne i 2022 for 15 virksomheder indenfor banksektoren, ved 11 store virksomheder i olie- og gassektoren og ved 24 aktionærforslag der var ”markeret” af investorer tilknyttet klimainvestor-initiativet Climate Action 100+.

Resultaterne viser, at selv om danske pensionsselskaber generelt støtter klimaforslag mere end den gennemsnitlige globale investor, så er der stor variation mellem de danske pensionsselskaber. Der er således stadig nogle pensionsselskaber som tydeligvis ikke har tilpasset deres afstemningspraksis til deres klimaforpligtelser. Og selvom samtlige danske pensionsselskaber nu har tilsluttet sig CA100+ initiativet, så undlader de i stort omfang at støtte de klimaforslag, som andre CA100+ investorer har markeret som vigtige at støtte.

 

Rapportens hovedkonklusioner:

● Danske pensionsselskaber støtter klimaforslag, der pålægger bankerne at tilpasse deres forretningsmodel så den støtter op om det Internationale Energi Agenturs (IEA) Net Zero by 2050-scenarie
Danske pensionsselskaber er langt mere tilbøjelige til at stemme for klimaforslag på bankernes generalforsamlinger end den gennemsnitlige globale aktionær. Dette er konklusionen ved et gennemsyn af de aktionærforslag, der anmoder bankerne om “at etablere en politik, der er i overensstemmelse med IEA´s Net Zero emission 2050 scenarie“, hvilket indebærer, at der ikke skal ydes yderligere finansiering til nye fossile projekter. Mellem 25% og 89% af de danske pensionsselskaber stemte for sådanne forslag, mens støtten fra den gennemsnitlige aktionær lå i intervallet 6-13%. Men selvom de danske pensionsselskaber generelt bakkede op om klimaforslag, var der stor variation mellem pensionsselskaberne. Pensionsselskabet P+ støttede konsekvent klimaforslag (stemte for klimaforslag ved 14 ud af de 15 banker som P+ ejer aktier i), mens andre som Danica Pension og PFA kun støttede klimaforslag ved hhv. 5 ud af 14 og 3 ud af 15 af de fremsatte klimaforslag ved de banker de er aktionærer i.

● Danske pensionsselskaber støtter i stigende grad klimaforslag fremsat ved olie- og gasselskabers generalforsamlinger, men nogle pensionsselskaber har endnu ikke tilpasset deres stemmeafgivning til Paris-aftalen
Danske pensionsselskaber var betydeligt mere tilbøjelige til at stemme for klimaforslag, herunder ved forslag med formuleringer som “anmoder virksomheden om at fastsætte mål for drivhusgasemissioner i overensstemmelse med Paris-aftalen” sammenlignet med den gennemsnitlige aktionær. Danske pensionsselskaber gav i gennemsnit støtte til 86% af de klimaforslag som blev fremsat ved olie- og gasselskabers generalforsamlinger, mens det globale gennemsnit lå på 26%. Nogle, såsom Danica Pension og Velliv har dog ikke sikret en stemmeafgivelse der understøtter Paris-aftalen, og støttede kun klimaforslag ved henholdsvis 2 ud af 8, og ved 3 ud af 7 af de fremsatte klimaforslag. Danske pensionskasser synes desuden at være blevet mere kritiske over for at bakke op om de fossile selskabers egne utilstrækkelige klimastrategier, vurderet ud fra de såkaldte “Say on Climate” klimaforslag. Eksempelvis fik Shell på sin generalforsamling i 2021 ikke støtte fra 22 % af de danske pensionsselskaber til sin klimastrategi (Say on Climate), mens Shell ved generalforsamlingen i 2022 ikke fik opbakning fra hele 89 % af de danske pensionsselskaber. Danica Pension har dog valgt konsekvent at støtte op de klimaomstillingsplaner som Shell og TotalEnergies har præsenteret for sine aktionærer i 2021 og 2022, endda selv om disse planer ikke er i overensstemmelse med de Paris-tilpassede klimascenarier som FNs klimapanel IPCC og IEA har offentliggjort.

Globale investorer, herunder danske pensionskasser, støtter ikke klimaforslag ”markeret som vigtige” af CA100+
Rundspørgen omfatter 24 sæt af klimaforslag som er markeret som vigtige af andre investorer i CA100+ netværket. Rundspørgen viser, at hverken danske pensionsselskaber eller den gennemsnitlige globale aktionær støttede op om disse forslag. Dog var danske pensionsselskaber generelt mere støttende over for CA100+ markerede stemmer end den gennemsnitlige aktionær (gennemsnit på 66% mod 20%). En række af de danske pensionsselskaber gav dog en meget ringe opbakning, herunder Danica Pension (støttede 1 ud af 11), Pensam (2 ud af 10), PFA (1 ud af 8) og Topdanmark (0 ud af 4). Denne meget lave opbakning blev givet til trods for, at et stort flertal af de danske pensionsselskaber (11 ud af 16) tidligere har hævdet, at de normalt ville stemme for klimaforslag der er markeret som vigtige af andre CA100+ investorer.


Oversigtstabel herunder: Rundspørgen viser, at der er stor variation på i hvor stor grad pensionsselskaberne stemmer for de klimaforslag der fremsættes på generalforsamlingerne iblandt verdens største banker, de største olie/gas-selskaber og generelt blandt verdens mest CO2-udledende selskaber (CA100+ fokus-selskaber). Rundspørgen viser desuden, at det endnu ikke er alle danske pensionsselskaber som har tilsluttet sig et globalt klima-investornetværk eller som offentliggør sine stemmeafgivelser i henhold til officielle anbefalinger om transparens. Den grønne farve indikerer ambitiøs klimahandling, gul markerer middelgod klimahandling, og rød markerer ringe klimahandling.

Desuden viser rapporten at:

● Stemmeafgivelsen er ofte inkonsekvent og ikke i overensstemmelse med Net Zero Asset Owner Alliances (NZAOA) retningslinjer for stemmeafgivelse
Undersøgelsen finder mange eksempler på stemmeafgivelser, der er klart inkonsekvente. Eksempelvis har Danica Pension støttet op om tilsyneladende identiske klimaforslag med formuleringen “at etablere en politik der er i overensstemmelse med IEA´s Net Zero emission 2050 scenarie” ved en række banker (f.eks. Bank of America, Wells Fargo og Citi Group), men stemte imod tilsvarende forslag ved andre banker. Denne praksis synes at være i strid med princip nummer 3 i NZAOA’s retningslinjer om stemmeafgivelse som lyder: “Stemmeafgivelsen skal vurderes på baggrund af forslagets konkrete indhold, og ikke på baggrund af den aktuelle status for dialogen med selskabet, eller på baggrund af andre ledelsesmæssige overvejelser“.

● Nogle danske pensionsselskaber undlader stadig at bruge deres aktionær-fastsatte stemmeret på generalforsamlinger og de udviser manglende transparens om deres stemmepraksis
Selvom de fleste danske pensionsselskaber udøver aktivt ejerskab gennem stemmeafgivelse på generalforsamlinger, så er der stadig enkelte pensionsselskaber, der undlader at bruge deres aktieejerskab af virksomheder til at påvirke dem. Pensionskassen Lærernes Pension har indtil for nyligt helt afvist at benytte stemmeafgivelse ved generalforsamlinger. Lærernes Pension har først for ganske nyligt meldt ud, at den vil udforme en ejerskabsstrategi, der vil omfatte aktivt ejerskab, herunder medlemskab af CA100+. Sampension har også en vedtaget politik om ikke automatisk at bruge deres stemmeret til at påvirke selskaber på generalforsamlinger, medmindre de ejer mere end 3% af aktierne i selskabet, hvilket udelukker stemmeafgivelse ved langt de fleste selskabers generalforsamlinger.
Dertil kommer, at mange danske pensionskasser endnu ikke leverer den grad af gennemsigtighed, som klimainvestornetværket NZAOA anbefaler. Selvom der er sket en vis forbedring siden sidste års rundspørge, så er det stadig kun 10 danske pensionskasser, der leverer en tilstrækkelig gennemsigtighed om hvordan de stemmer på selskabers generalforsamlinger. 

AnsvarligFremtid fremlægger i rapporten flere anbefalinger til danske pensionsselskaber for at øge deres klimaindsats:

1. Etabler en politik og en praksis for stemmeafgivelse der understøtter Paris-aftalen
Pensionsselskaber bør etablere klare politikker på klimaområdet, som er i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen. Sådanne politikker bør præcisere de overordnede og specifikke forventninger, der kræves af de selskaber, man er investeret i. Disse politikker bør også omfatte stemmeafgivelse om klima på selskabernes generalforsamling, således for at sikre en afstemningspraksis der sikrer at virksomheder etablerer forretningsmodeller der understøtter Paris-aftalen. For investorer i energiselskaber bør en Paris-tilpasset klimaafstemningspolitik afvise enhver forretningsplan, der ikke forfølger et øjeblikkeligt stop for etablering af nye fossile brændstofprojekter, således i overensstemmelse med det ”Netto nul i 2050 klimascenarie” der er udgivet af Det Internationale Energiagentur (IEA). Lignende forventninger bør også defineres for banker og de mest forurenende sektorer. For at sikre, at der stemmes i overensstemmelse med disse politikker, er det også meget vigtigt, at pensionsselskabernes afstemningssystem er indrettet så det kan sikre at disse politikker bliver efterlevet. Det kan f.eks. gøres ved at etablere passende “varslings-advarsler” om bestemte generalforsamlings-dagsordenspunkter, der sikrer at investoren skærper sin opmærksomhed på at sikre en stemmeafgivelse, der gør at afstemningspolitikken efterleves i praksis.

2. Prioriter CA100+ markerede forslag og anmod om en grundlæggende reform af CA100+ initiativet
Som medlemmer af CA100+-koalitionen bør de danske pensionsselskaber udvikle politikker, der sikrer, at de som tommelfingerregel stemmer for klimaforslag der er markeret af CA100+ investorer, og at de er villige til at forklare, hvis de vælger ikke at gøre det. Desuden skal de danske pensionsselskaber presse på for en gennemgribende reform af selve CA100+-initiativet, således at det tilsikres at initiativets medlemmer yder et langt større bidrag til at indgå i det aktive ejerskabsarbejde overfor CA100+ netværkets fokus-virksomheder, og således at det sikres, at medlemmerne i langt højere grad gøres opmærksomhed på vigtigheden af, hvor det er muligt, at støtte op om klimaforslag på generalforsamlinger der er markeret som vigtige af andre CA100+ investorer.


3. Etabler en politik for eskalering af aktivt ejerskab
For at håndhæve et effektivt aktivt ejerskab på klimaområdet skal pensionsselskaberne etablere en klar politik for eskalering af deres aktive ejerskabsarbejde. Som et eksempel bør en investor sætte klare forventninger til virksomheden og gøre det klart, at hvis disse engagementsmål ikke nås indenfor en klart specificeret dato, så vil pensionsselskabet afhænde sine aktiver på tværs af sin aktie- og kreditportefølje. En sådan politik bør også beskrive, hvornår pensionsselskabet vil tilkendegive sin holdning på det pågældende børsnoterede selskabs generalforsamling, eksempelvis ved at fremsætte et aktionærforslag, enten alene eller i samarbejde med andre aktionærer. Som et eksempel skal pensionsselskabet stille klare forventningskrav til virksomhederne og gøre det klart, at hvis disse forventningskrav ikke nås inden for en klart angivet dato, så vil man afhænde sine aktiver i selskabet på tværs af sin aktie- og obligationsportefølje. En sådan politik skal også gøre det klart, hvornår pensionsselskabet selv vil fremsætte aktionær-forslag på virksomhedens generalforsamling. Sådanne politikker bør etableres på tværs af brancher, herunder energiselskaber, banker samt andre særligt forurenende industrier.

4. Styrk indsatsen ved at være aktiv igennem globale klimainvestoralliancer som NZAOA eller IIGCC PA-II
Pensionsselskaberne bør søge samarbejde med ligesindede investorer, der har tilsluttet sig ét af de globale klimainvestornetværk NZAOA eller IIGCC´s PA-II, for at udvikle mere progressive politikker om aktivt ejerskab, eskalering af aktivt ejerskab og stemmeafgivelse. Deltagelse i store investorkoalitioner bør også omfatte aktivt ejerskab overfor banker, hvor danske pensionsselskaber bør presse mere på for at få bankerne til at ophøre med at yde økonomisk støtte til nye fossile projekter samt andre industrier og projekter, der er uforenelige med Paris-aftalen. Derfor bør danske pensionsselskaber tilslutte sig det netværk, der i øjeblikket etableres specifikt for at engagere sig i banksektoren, såsom IIGCC/CERES-investorinitiativet.

5. Vær åben om hvordan der drives aktivt ejerskab via stemmeafgivelse, og lev op til NZAOA-standarder
De fleste danske pensionsselskaber er generelt åbne omkring deres investeringer, dvs. at de synliggør deres aktie- og obligationsbeholdninger for deres kunder og offentligheden generelt. Men for at pensionsselskaberne klart kan dokumentere resultaterne af deres aktive ejerskab i børsnoterede selskaber, herunder ved stemmeafgivelse på selskabernes generalforsamlinger, så bør pensionsselskaberne også offentliggøre deres stemmeafgivning på en tilgængelig og rettidig måde. Ifølge NZAOA så bør stemmeafgivelsen offentliggøres i sin helhed og gøres klart og hurtigt tilgængelig (helst dagligt) på pensionsselskabets hjemmeside. For at øge styrken af det aktive ejerskab, så bør pensionsselskaberne desuden tage initiativ til at offentliggøre sine stemmeintentioner ved vigtige klimaforslag fremsat ved generalforsamlinger, navnlig når de stemmer imod selskabsledelsen.

 

Dette kan du selv gøre for at fremme vores arbejde med klimavenlige pensionsopsparinger

Hvis du gerne vil vide mere om, hvad du kan gøre for at gøre din egen pensionsordning mere klimavenlig, så giver AnsvarligFremtid gerne gratis rådgivning. Skriv til os på info@ansvarligfremtid.dk