AnsvarligPension

 

Danske pensionsselskaber har milliarder investeret i kul-, gas- og olieselskaber

6,6
milliarder kr

3,9
milliarder kr

2,7
milliarder kr

1,9
milliarder kr

1,7
milliarder kr

Tallene ovenfor dækker over aktie og obligations-investeringer i kul-, olie- og gasselskaber hos de danske pensionsselskaber der har de 5 største beløb investeret i fossil energi. (Tal fra oktober 2023, ifølge Mellemfolkeligt Samvirke)

OBS: Tallene omfatter kun pensionsselskabernes børsnoterede aktie- og obligationsinvesteringer, og beløbene må forventes at være væsentligt højere hvis man også medregner unoterede investeringer, eksempelvis via private equity og infrastruktur.

Her er problemet

 

Der er 5 gange mere kul, gas og olie i allerede kendte reserver end det er sikkert at afbrænde.

Ifølge FN’s klimapanel kan vi allerhøjest opvarme kloden med 1,5-2 grader, hvis vi skal have håb om at undgå alvorlige konsekvenser af de menneskeskabte klimaændringer.

Det betyder, at 80% af reserverne er nødt til at forblive under jorden. Men den fossile industri har i sinde at hente det hele op til afbrænding, hvilket den også er værdisat efter.

Fossilselskaberne bidrager massivt til den globale opvarmning, som begynder at give store udfordringer både på den anden side af kloden og her i Danmark. Af samme årsag sidestiller flere bankers investeringsafdelinger i dag aktier i fossilselskaber med andre uetiske brancher som klyngevåben og tobak. Hvis det er forkert at ødelægge klodens klima, så er det også uetisk at investere i denne ødelæggelse. De fleste pensionskunder vil ikke bare spare op til pensionsalderen, de vil også gerne sikre, at den verden de bliver pensioneret i, ikke er hærget af klimaforandringer.

Der findes en CO2-boble

Pensionskassernes investeringer i kul, olie og gas er ikke bare til skade for klimaet. De er også en gambling med din pensionsopsparing, da fossilinvesteringer efterhånden er forbundet med store økonomiske risici.

Når klimasituationen tilspidses, og der efterhånden kommer flere og flere restriktioner mod at hente nye forekomster af kul, gas og olie op, så vil disse selskabers aktier ende som ‘stranded assets’: værdipapirer, hvis værdi pludselig fordufter.

Sådan lukker vi luften ud af boblen

I AnsvarligPension arbejder vi for, at pensionskasserne skal ud af investeringer i kul, olie og gas. Det gør vi ved at fremsætte forslag på deres generalforsamlinger og mobilisere medlemmerne til at stemme. Vi kommer også med anbefalinger til, hvem de bør vælge ind i deres bestyrelser. Vi holder skarpt øje med, hvordan pensionskasserne stemmer til de store fossilselskabers generalforsamlinger, når aktionærerne stiller forslag om øgede klimahensyn. Og vi arbejder for gennemsigtighed og at sagen bliver belyst grundigt af medierne.

Kampagnens resultater

2023: Medlemmer fremsatte 7 klimaforslag fordelt på 7 pensionskasser.
Blandt de fremsatte medlemsforslag blev 4 forslag vedtaget med bestyrelsens opbakning.
Yderligere 1 forslag blev stemt igennem uden at have bestyrelsens opbakning. Dog blev 2 af de fremsatte klimaforslag ikke vedtaget. Derudover blev 1 anti-klimaforslag stemt ned.
De fremsatte medlemsforslag var følgende:

Forslag 1: Styrket aktivt ejerskab ved yderligere tilpasning af stemmeafgivelse til klima-
aftalen fra Paris, mhp. udmøntning fra 2024, og indeholdende følgende 3 elementer:
A. Stemmeafgivelse i de mest CO2-forurenende selskaber
B. Stemmeafgivelse i fossile selskaber
C. Stemmeafgivelse i banker
Forslaget blev vedtaget ved generalforsamlingerne i AkademikerPension, Pensionskassen for
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD), Ingeniørsammenslutningens pensionskasse (ISP) samt
Lægernes Pensionskasse. Forslaget blev fremsat, men ikke vedtaget hos AP Pension og PKA.

Forslag 2: Bæredygtig pension og markedstjek
Forslaget blev fremsat hos Pensionskassen for Arkitekter og Designere (PAD). Forslaget blev
vedtaget med 88% af de afgivne stemmer.

Forslag 3: Ny pulje uden fravalgsliste (anti-klimaforslag)
Forslaget blev fremsat hos Pensionskassen P+. Forslaget blev nedstemt med over 80% af
stemmerne imod forslaget.

2022: Generalforsamlingerne hos pensionsselskaberne Akademikerpension, Lægernes Pension og AP Pension vedtager en politik om at alle tilbageværende investeringer i fossile selskaber skal være Paris-kompatible – og eventuelle fortsatte investeringer skal begrundes. Konkret betyder det, at hvis pensionsselskabet undtagelsesvist og midlertidigt fastholder investeringer i selskaber, der ikke er Paris-kompatible, så skal det begrundes for hvert selskab.

Generalforsamlingerne hos pensionsselskaberne Akademikerpension, Lægernes Pension og AP Pension vedtager en politik om at man skal udvikle en strategi for det aktive ejerskab der er målrettet de banker, der fortsætter med at levere finansiering og bank-ydelser til fossile selskaber, som modarbejder Paris-aftalen og som udvider med nye fossile projekter. Pensionskasserne P+ og PKA har tilsvarende givet klare tilsagn om, at man vil fokusere ekstra meget på dette område.

Generalforsamlingerne hos pensionsselskaberne Akademikerpension, Lægernes Pension, AP Pension, Arkitekternes Pensionskasse, PJD og ISP vedtager en politik om at vise en langt større åbenhed omkring unoterede investeringer (unoterede aktier/obligationer, infrastruktur og ejendomme), samt desuden at sikre frasalg af unoterede investeringer, der er uforenelige med indfrielsen af Paris-aftalen. PKA har tilsvarende givet tilsagn om en delvis implementering af øget transparens omkring unoterede investeringer.

 

2021: Generalforsamlingen hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse (ISP) vedtager at tilslutte sig et forpligtende internationalt Net Zero investor-netværk, eksempelvis NZAOA.

Generalforsamlingen hos Arkitekternes Pensionskasse vedtager at frasælge olie/gasselskaber med mere end 50% af omsætningen fra fossil energi.

Generalforsamlingen hos AP Pension vedtager at tilslutte sig et internationalt investor netværk, eksempelvis Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) eller IIGCC’s Paris Aligned Investment Initiative.

Generalforsamlingen hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse (ISP) vedtager at identificere og frasælge selskaber som bedriver lobbyisme der modarbejder Paris-aftalen.

Lægernes Pension og PKA tilslutter sig den internationale investor koalition Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA).

Lægernes Pension har besluttet at frasælge kulselskaber med mere end 5% af omsætningen fra udvinding af kul.

PKA vil frasælge olie- og gasselskaber som ikke har præsenteret en Paris-kompatibel forretningsmodel ved udgangen af 2022.

AP Pension vil frasælge olie- og gasselskaber som ikke har præsenteret en Paris-kompatibel forretningsmodel ved udgangen af 2023.

AkademikerPension (tidligere MP Pension) og P+ igangssætter frasalgs-strategier for energiselskaber baseret på kul-afbrænding.

Akademikerpension frasælger gas efter samme kriterier som olie, samt sætter CO2-reduktionsmål på -26,8% for sine samlede investeringer i 2025.

2020: Generalforsamlingen i P+ vedtager at frasælge aktier i olieselskaber som ikke lever op til Paris-aftalen, samt afvikle investeringer i kulmine-selskaber.

Lærernes Pension vedtager frasalg af alle selskaber med mere end 5% omsætning fra fossil energi, hvis selskabet ikke har en Paris-kompatibel strategi

2019: PKA frasælger sine investeringer i Exxon Mobil, og bliver dermed blandt de 5 danske pensionsselskaber som har frasolgt fossil-giganten.

Lægernes Pension afvikler investeringer i et mindre antal olieselskaber, herunder Exxon og Chevron efter pres fra pensionsmedlemmer.

Generalforsamlingen i MP Pension vedtager at udvide beslutningen fra 2018, så den også gælder obligationer i kul, olie og tjæresand.

MP Pension frasælger obligationer i kul og tjæresand, men ikke olie og gas.

2018: AnsvarligFremtid vinder en stor sejr, da generalforsamlingen i MP Pension beslutter at frasælge selskabets aktier i fossil energi.

Lærernes Pension bekendtgør samme år, at de ikke længere vil investere i kul, tjæresand og tobak. Det skyldes ikke forslag på deres generalforsamling, men at en meningsmåling blandt medlemmerne har vist, at ca. halvdelen af lærerne ikke ønsker, at deres pensionsselskab skal investere i fossile brændsler, og at kun 5 procent deler selskabets hidtidige holdning til at investere i kul, olie og gas.

2016: Efter pres fra og dialog med AnsvarligFremtid beslutter MP Pension at etablere en egentlig investeringsstrategi, som sigter på at investeringerne skal understøtte Paris-aftalens mål om at holde globale temperaturstigninger under 2 grader og så tæt på 1,5 grader som muligt, herunder at bruge øget aktivt ejerskab overfor fossilselskaber. MP Pension beslutter desuden at allokere 5 mia kr. til særlige klimainvesteringer.

Pensionskassen For Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, AP Pension og Lægernes Pension & Bank beslutter samme år at indrette deres investeringsstrategi til at understøtte Paris-aftalen, at øge deres aktive ejerskab overfor fossilselskaber og at sikre en grundig afrapportering af resultaterne. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse beslutter at øge deres aktive ejerskab overfor fossilselskaber, herunder ved at stemme på selskabernes generalforsamlinger (via proxy voting).

2014: AnsvarligFremtid dannes og fremsætter forslag om divestment i tre pensionsselskaber – MP Pension, Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse samt Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Det første år opnår vi ikke flertal for vores forslag, men får skabt stor opmærksomhed om vores kampagne. Den fortsætter hvert af de følgende år og udvides til flere og flere pensionsselskaber.​