Det er stadig kun et mindretal af de danske pensionsselskaber, som for alvor bruger deres finansielle magt til at understøtte at deres pensionskunder kan trække sig tilbage til et samfund uden store klimakatastrofer og økonomiske sammenbrud som ødelægger værdien af deres livslange opsparing. Det fremgår af svarene på den rundspørge, som AnsvarligFremtid har sendt til 22 danske pensionsselskaber om deres støtte til klimaaftalen fra Paris 2015 og specifikt om brugen af aktivt ejerskab overfor nogle af verdens største fossilselskaber Exxon, Chevron og Shell.

Besvarelserne viser meget stor forskel på i hvor høj grad pensionsselskaberne indtænker klimahensyn i investeringspolitikken, herunder på brugen af aktivt ejerskab via stemmeafgivelse på generalforsamlinger, på transparens omkring investeringer og aktivt ejerskab overfor offentligheden, på klimapolitisk lobbyisme g på inddragelse af pensionskunderne.

Set i forhold til en lignende rundspørge i 2016, så er der en stigende udøvelse af aktivt ejerskab overfor nogle fossile selskaber, og flere af pensionsselskaberne er åbne omkring deres stemmeafgivelse på generalforsamlingerne. Selskaberne udtrykker enstemmigt at de bakker op om Paris-aftalen. Positivt er det også, at der i år har været stort set fuld tilslutning til at presse Exxon til at forholde sig til risikoen for strandede aktiver i deres forretningsmodel, i takt med at Paris aftalen implementeres. Beklageligt er det derimod, at ikke alle danske pensionsselskaber ønsker at presse Chevron og Shell til at tage konkrete skridt til at indrette selskabernes forretningsmodel i overensstemmelse med 2 graders-målet. Dette kan kun tolkes som værende i klar modstrid med pensionsselskabernes tilkendegivelse af støtte til Paris-aftalen. Nogle af pensionsselskaberne har fastsat kriterier for frasalg af kulselskaber og selskaber som udvinder olie fra tjæresand, men ingen selskaber har offentliggjort en strategi for aktivt ejerskab eller frasalg, som til fulde understøtter Paris-aftalen.

Talsperson for AnsvarligFremtid, Thomas Meinert Larsen, udtaler:
De danske pensionsselskaber skal varetage klimahensyn mere aktivt, hvis der skal være troværdighed bag deres udsagn om at de støtter Paris-aftalen. Hvis man ikke er villig til at bruge sin indflydelse til at tvinge fossilselskaber til at respektere Paris aftalen, så skal man helt frasælge sine investeringer i sådanne etisk problematiske og økonomisk risikable selskaber. Den globale opvarmning udvikler sig hurtigt, og vi kan ikke vente i årevis på resultater af dialog med skruppelløse fossilselskaber”.

AnsvarligFremtid anerkender betydningen af, at en del pensionsselskaber nu arbejder med yderligere klimainitiativer, som spænder fra at påtage sig et klimaansvar i forhold til eksterne porteføljemanagere, fastsættelse af beløb til grønne investeringer over en årrække, undersøgelser af porteføljens CO2-fodaftryk, medlemsinddragelse i drøftelsen af klimastrategi, deltagelse i den offentlige debat og generelle undersøgelser af hvad det indebærer for et pensionsselskab at støtte op om Paris-aftalen. Beklageligvis er der dog endnu pensionsselskaber som ikke ønsker at offentliggøre information om hvordan de udøver aktivt ejerskab, og informationen om i hvor høj grad der investeres grønt og ikke sort, er stærkt begrænset.

Den siddende regering er på vej med krav om at pensionsselskaberne skal offentliggøre deres investeringer, men det bør også følges op med langt mere information omkring selskabernes aktive ejerskab, hvis denne indsats skal opnå troværdighed. På den politiske agenda, så har formanden for MP Pension fremhævet, at Paris-aftalen ikke er bindende for pensionsselskaber og at han ikke tror, at den vil få nogen reel effekt for pensionsselskaber, hvis der ikke kommer politisk handling med lovgivning i Danmark. Denne konstatering er nok korrekt, men så meget desto mere beklageligt er det, at ingen pensionsselskaber i vores rundspørge har givet udtryk for, at de bruger deres finansielle magt og indflydelse til også at fremme øget politisk understøttelse af den grønne omstilling i Danmark.


Danske Pensionsselskaber og Paris-aftalen – et notat baseret på en rundspørge blandt 22 danske pensionsselskaber april 2017.