Med 14 klimaforslag – fremsat af medlemmerne – fordelt på 9 pensionskasser, så var klimaet igen i fokus på dette års generalforsamlinger i Danmark.

Generalforsamlingerne i 2024 har igen meget tydeligt vist, at flertallet af de danske pensionskunder ønsker et højt fokus på ansvarlighed i investeringerne, og at medlemmerne i mange tilfælde sagtens kan lykkes med at sætte deres krav igennem over for pensionskassernes bestyrelser.

Blandt de fremsatte medlemsforslag i generalforsamlingssæsonen 2024 blev 9 forslag om klima vedtaget med bestyrelsens opbakning. Dermed blev 5 af de fremsatte klimaforslag ikke vedtaget, men forhåbningen er, at forslagene alligevel vil blive helt eller delvist implementeret i praksis. Derudover blev anti-klimaforslag stemt ned med overvældende flertal.

Der er dog endnu et stykke vej til, at de danske pensionsopsparinger understøtter Paris-aftalen. Derfor er det fortsat særdeles vigtigt, at danske pensionskunder fortsætter indsatsen med at påvirke deres pensionsudbyder til at levere produkter, der forener høje afkast med klimaansvarlige investeringer.

AnsvarligFremtid-netværket bidrager til at indfri den ambition.

4 overordnede temaer i dette års medlemsforslag

Forslag 1: Fravalg af fossile investeringer

”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til inden udgangen af 2024 at opdatere pensionskassens ansvarlighedspolitik og fravalgskriterier for den fossile sektor, således at pensionskassen fravælger olie, gas- og kulselskaber hvis forretningsmodel ikke er forenelig med Paris-aftalen. Investeringer i nye olie- og gasfelter eller nye kulkraftværker anses i den forbindelse ikke som værende forenelig med Paris-aftalen. De opdaterede fravalgskriterier vil blive fulgt medmindre der foreligger en særlig begrundelse, jf. følg eller forklar-princippet.”

Ovenstående forslag, eller forslag med samme ordlyd, blev fremsat og vedtaget ved generalforsamlingerne i P+, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD), Ingeniørsammenslutningens pensionskasse (ISP) samt hos PKA (Sundhedsfaglige).

Forslaget blev fremsat, men ikke vedtaget hos PKA (Socialrådgivere) og PKA (Sygeplejersker).

Forslag 2: Styrket aktivt ejerskab

”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at udøve et styrket aktivt ejerskab vedrørende stemmeafgivning samt monitorering og dialog med kapitalforvaltere for at opfylde sine forpligtelser som ansvarlig investor i forhold til klimaet. Det styrkede aktive ejerskab bør være igangsat inden udgangen af 2024.”

Ovenstående forslag blev fremsat og vedtaget hos P+.

Et forslag med omtrent samme ordlyd blev fremsat, men ikke vedtaget hos AP Pension og PKA (Sundhedsfaglige).

Forslag 3: Øget transparens om klimakrav til kapitalforvaltere (asset managers)

”AkademikerPension (AkP) anbefales at styrke sin transparens omkring inddragelse af klimakrav ved udvælgelsen af eksterne kapitalforvaltere. AkP beslutter i dag stemmeafgivelse og kritisk dialog overfor selskaber uafhængigt af kapitalforvaltere. AkP har desuden en strategi for at udvælge kapitalforvaltere som mest muligt agerer i overensstemmelse med AkPs langsigtede interesser. Desværre er der alligevel flere eksempler på, at AkPs eksterne forvaltere agerer i modstrid med AkPs egen klimapolitik. For at sikre størst mulig troværdighed til AkPs valg af eksterne kapitalforvaltere, og på sigt styrke AkPs valg af kapitalforvaltere, så er der behov for at styrke transparensen omkring udvælgelsen af eksterne forvaltere, i første omgang for forvaltere af børsnoterede aktiver.”

Ovenstående forslag, eller forslag med samme ordlyd, blev fremsat og vedtaget ved generalforsamlingerne hos AkademikerPension, samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD), Ingeniørsammenslutningens pensionskasse (ISP).

Forslag 4: Integration af vurdering af klimarisici ved investeringer i statsobligationer

”Generalforsamlingen henstiller til, at der i Lægernes Pensions politik for bæredygtighed indarbejdes retningslinjer, som beskriver, hvordan pensionskassen integrerer klimarisici i statsobligationsporteføljen. Retningslinjerne skal tage afsæt i kendte eller kommende internationale retningslinjer på området og gøre brug af de nye data og værktøjer, som udvikles og som Lægernes Pension har adgang til. Politikken skal præcist beskrive de konkrete tiltag på området, som eksempelvis kan omfatte eksklusioner, brug af særlige klimabenchmarks, fastsættelse af CO2-reduktionsmål eller andre tiltag, som sikrer at kapitalforvaltere effektivt integrerer klimarisici i deres forvaltning af pensionskassens investeringer. Tiltag til integration af klimarisici skal tage hensyn til de særlige investeringsmæssige bindinger, som gælder for pensionskassens investeringer i statsobligationer. Bestyrelsen skal ved generalforsamlingen i 2025 præsentere ovenstående politik for at integrere klimarisici i pensionskassens investeringer i statsobligationsporteføljen.”

Ovenstående forslag blev fremsat og vedtaget hos Lægernes Pension.