“Alle pensionsopsparere skal have klimavenlige pensioner.”

Så klart er budskabet fra netværket ”Broen Til Fremtiden” som består af 23 fagforeninger og 13 grønne NGOer.

Budskabet blev formidlet på en konference på Christiansborg den 9. marts 2022, hvor netværket præsenterede sit positionspapir ”Klimaansvarlige investeringer af pensionsformuer”.

Det er første gang at danske fagforeninger i fællesskab formulerer et positionspapir med en række klare forventninger til pensionsselskaberne om at sikre mere klimaansvarlige investeringer. Herunder følger et uddrag af de beskrevne forventninger:

1. Pensionsordningen skal i udgangspunktet være kollektive klimaansvarlige ordninger, der støtter op om Paris-aftalen. Det skal altså ikke være op til den enkelte pensionsopsparer at lave særlige frivillige tilvalg for at sikre sig at pensionsopsparingen har en ansvarlig klimaprofil.

2. Pensionsselskaberne skal have en troværdig strategi med mål for reduktion af deres CO2-udledninger (scope 3-udledninger) fra investeringerne i porteføljen, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen, og som har klare milepæle for CO2-fodaftrykket på kort (år 2025), mellemlangt (2030) og langt sigt (år 2040).

3. Broen til fremtiden opfordrer de tilknyttede pensionsselskaber til at inddrage pensionskassemedlemmerne i klimaindsatsen og debatten om ansvarlige investeringer for på den måde at demokratisere dialogen.

4. Pensionsmidler skal trækkes ud af fossil energi og over i grøn og retfærdig omstilling:

 • Selskaber der beskæftiger sig med udvinding af fossil energi (kul, olie, fossilgas og tjæresand), og hvor disse produkter udgør mere end 5% af omsætningen, og hvor selskabet ikke har en troværdig og Paris-kompatibel plan for en grøn omstilling af deres forretningsmodel eller som lobbyer imod Paris-aftalen skal frasælges senest med udgangen af 2023. I den proces skal pensionsselskaberne offentliggøre hovedkonklusionerne af de analyser, som de lægger til grund for eventuelle frasalgsbeslutninger, herunder om selskaber som de vælger ikke at frasælge.
 • Private forsyningsselskaber hvor mere end 20% af energi-mixet i produktionen stammer fra fossile energikilder, og hvor selskabet ikke har en troværdig og Paris-kompatibel plan for deres grønne omstilling skal frasælges senest i 2023. Der bør dog være et særligt fokus på kulkraftværker, som skal udfases inden for en kort årrække.
 • Andre klimaskadelige investeringer, f.eks. inden for energiintensiv industri, transport, byggeri og landbrug skal forsøges påvirket gennem aktivt ejerskab og frasælges, hvis de ikke har eller vil udvikle en klar strategi for på kort og lang sigt at komme i overensstemmelse med Paris-aftalens mål.
 • Pensionsselskaberne skal markant øge investeringerne i den grønne omstilling frem mod 2030. Der skal sættes klare investeringsmål baseret på EU’s ”Grønne Taxonomi”, sikres en kontinuerlig øgning af de grønne investeringer, samt sikres en løbende rapportering om investeringerne.

5. Øget fokus på aktivt ejerskab, frasalg og gennemsigtighed: 

 • Aktivt ejerskab kan være et vigtigt instrument for investorer til at skubbe selskaber i retning af den nødvendige omstilling. Hovedformålet skal være at sikre en reel reduktion af selskabernes udledning af drivhusgasser samt at selskaberne forretningsmodel understøtter Parisaftalens 1,5 oC mål. Dertil skal indregnes udledninger fra virksomhedernes deres egen produktion og distribution og fra brugen af deres produkter (scope 1,2 og 3 udledninger).

  For at aktivt ejerskab skal have en reel effekt og være troværdigt skal følgende elementer være på plads:
 • Pensionsselskaberne skal udøve reelt aktivt ejerskab der effektivt presser de selskaber, som de investerer i, til at sætte mål for reduktion af deres CO2-udledninger i overensstemmelse med Paris-aftalen, herunder klare milepæle for det korte (år 2025), mellemlange og lange sigte (år 2040).
 • Investorerne skal gøre det klart, at hvis der ikke er klare målsætninger, tilstrækkelige strategier og investeringsplaner på plads, og at disse følges, så vil det lede til et frasalg. Selskaberne skal endvidere levere en klar rapportering af klimaaftrykket (TCFD-afrapportering).
 • Det aktive ejerskab skal være gennemsigtigt således, at pensionskunderne kan se målsætningen for det aktive ejerskab med det enkelte selskab og følge fremskridt og dialog med selskaberne, herunder tiltag for at eskalere det aktive ejerskab.
 • Aktivt ejerskab er mere effektivt, hvis det bedrives i internationale koalitioner af progressive investorer. Derfor skal pensionsselskaberne samarbejde med andre danske og internationale investorer ved at indgå i progressive internationale investorkoalitioner som Climate Action 100+ og Net Zero Asset Owner Alliance og styrke ambitionsniveauet i disse koalitioner.


Positionspapiret blev lanceret på en konference på Christiansborg den 9. marts 2022, og kan findes på Broen til Fremtidens hjemmeside på linket her: https://broentilfremtiden.dk/tema/investeringer.html

Positionspapiret kan også downloades på engelsk her: DOWNLOAD.