Når 2 af verdens største fossilselskaber, amerikanske Exxon Mobil og Chevron onsdag den 25. maj afholder deres årlige generalforsamling, så er det langt fra alle danske pensionsselskaber som ejer aktier i disse selskaber som benytter muligheden for at påvirke selskaberne via såkaldt aktivt ejerskab. Dette er konklusion fra en rundspørge som AnsvarligFremtid har foretaget blandt danske pensionsselskaber.

Baggrunden for denne rundspørge er, at en række større investorer på både Exxon og Chevrons generalforsamlinger har fremsat et forslag på generalforsamlingen ”Report on impacts of climate change policies”. Forslaget lægger op til at Exxon Mobil fra 2017 og fremover årligt skal redegøre for, hvordan en ny klimalovgivning som er konsistent med Paris-aftalen om maksimalt 2 graders global opvarmning vil påvirke selskabets forretningsmodel (AnsvarligFremtids oversættelse). Dette forslag er blot ét af flere fremsatte medlemsforslag som lægger op til, at Exxon og Chevron bør omlægge deres forretningsmodel i en langt mere grøn retning. Sådanne generalforsamlingsforslag fremsættes sædvanligvis når en mere uofficiel dialog med selskabets bestyrelse ikke har ført til de ønskede ændringer i selskabet.

Bestyrelserne i begge selskaber har i deres indkaldelse til generalforsamlingen anbefalet sine aktionærer at stemme nej til dette medlemsforslag. At Exxon og Chevron anbefaler sine investorer at stemme nej til dette forslag er kontroversielt, alt den stund at stort set enslydende forslag blev vedtaget med overvældende flertal og med bestyrelsernes tilslutning på sidste års generalforsamlinger hos en række europæiske oliegiganter som Shell, BP og Statoil. Holdningen er særlig kontroversiel når verdens politikere netop har samlet sig om vedtagelsen af en juridisk bindende klima-aftale (Paris-aftalen), som skal fastholde den globale opvarmning under 2 grader, og dermed lægger op til at mindst 2/3 af de kendte fossile reserver skal forblive i undergrunden. Exxon og Chevron er i tidligere år blevet præsenteret for lignende aktionærforslag, men dette års forslag forventes at blive bakket op af et rekordhøjt antal investorer, herunder også danske investorer som ifølge AnsvarligFremtids oplysninger aldrig tidligere har stemt imod bestyrelsernes anbefaling.

Ifølge AnsvarligFremtids rundspørge, så vil en række danske pensionsselskaber stemme FOR dette medlemsforslag, og ingen har svaret at de vil stemme imod forslaget. Opgørelsen viser imidlertid også, at der fortsat er en lang række danske pensionsselskaber som ikke ønsker eller er i stand til at afgive stemme på selskabernes generalforsamling. En del af de danske pensionsselskaber begrunder den manglende stemmeafgivelse med, at deres ejerskabsandel simpelthen er for lille til at det giver mening at være aktiv på selskabernes generalforsamling, mens andre har overdraget ansvaret for stemmeafgivelsen til de selskaber som udbyder de indeksfonde med aktieværdipapirer som danske pensionsselskaber investerer i, eksempelvis amerikanske Vanguard som forvalter omkring 6,3% af samtlige aktier i Exxon Mobil.

Mens AnsvarligFremtid glæder sig over en historisk høj ”dansk” tilslutning til denne klimaresolution på disse fossilselskabers generalforsamling, så beklager vi meget at en stor andel af danske pensionsselskaber fortsat ikke anvender aktivt ejerskab i tilstrækkeligt omfang. Hvis alle verdens småaktionærer på samme måde afviser at benytte muligheden for at udøve aktivt ejerskab, så bliver det meget svært eller måske endda umuligt reelt at påvirke disse selskaber via aktivt ejerskab. En række danske pensionskasser har endda meldt ud, at netop aktivt ejerskab, herunder stemmeafgivelse på generalforsamlinger, er et helt centralt værktøj til at sikre, at fx selskaber indenfor kul, olie og gas omlægger deres forretningsprofil i en mere grøn retning. Men for at det aktive ejerskab skal kunne fungere optimalt overfor store fossilselskaber hvor ejerskabet er delt ud på mange aktionærer, så er det en forudsætning at alle investorer som ønsker forandringer i selskabet, trækker på samme hammel, herunder ved offentligt at melde ud hvorfor man stemmer som man gør. Men denne rundspørge sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved om aktivt ejerskab kan virke efter hensigten overfor selskaber som Exxon, og AnsvarligFremtid henstiller derfor kraftigt til pensionsbranchen om, at man i fællesskab finder en mere effektiv strategi til at sikre det optimale udbytte af de ressourcer der afsættes til det aktive ejerskab.

Tabel: Oversigt over danske pensionsselskabers stemmeafgivelse på medlemsforslag om ”Report on impacts of climate change policies” på Exxon Mobil og Chevrons generalforsamling

Udvalgte kilder:
Medlemsforslag fremsat hos ExxonMobil: http://www.ceres.org/investor-network/resolutions/exxon-carbon-asset-risk-2016
Medlemsforslag fremsat hos Chevron: http://www.ceres.org/investor-network/resolutions/chevron-ghg-goals-2016-1