En pensionsrundspørge viser, at enkelte pensionsselskaber er gået i front for at sikre medlemmernes opsparinger mod klimarelaterede risici, men at der stadig er store opsparinger placeret i klimaskadelige investeringer, og at mange pensionsselskaber ikke forvalter deres ejerskab af aktier i kul, tjæresand og olieselskaber ansvarligt i forhold til klimarelaterede risici.

Rundspørgen viser blandt andet:
Halvdelen af danske pensionsselskaber har ikke kriterier for eksklusion af investeringer i kul og tjæresand.
Kun fire ud af tyve pensionsselskaber stemte i alle tre tilfælde for vigtige klimatiltag ved årets generalforsamlinger i olieselskaberne Chevron, Shell og Kinder Morgan.

Læs mere nedenfor om AnsvarligFremtids rundspørge til tyve pensionsselskaber i 2018.

Baggrund for rundspørgen:
Milliarder af danskernes opsparede pensionsformuer er investeret i kul, tjæresand, olie og gas. Meningen med vores pensionsopsparinger er at sikre os en tryg alderdom, men det modsatte risikerer at blive tilfældet, så længe vores opsparinger bliver investeret i kulminer, tjæresand og i olieselskaber, der investerer i at udvinde langt flere fossile brændsler end klimaet kan bære, som bedriver lobbyisme mod en ansvarlig klimapolitik og sponsorerer tænketanke, der sår tvivl om klimavidenskaben. På den baggrund har AnsvarligFremtid for 3dje år i træk gennemført en rundspørge blandt danske pensionsselskaber.

AnsvarligFremtids rundspørge til tyve pensionsselskaber i 2018 viser:

At der er en voksende spredning mellem en lille gruppe pensionsselskaber, som er gået i gang med at sikre medlemmernes formuer mod klimarelaterede finansielle risici og en bagtrop, som ikke ønsker eller magter at påtage sig arbejdet. De resterende pensionsselskaber ligger spredt derimellem. Frontløberne er MP Pension, PKA og ATP. Bagtroppen består af AP Pension og ISP tæt fulgt af Sampension, Lægernes pensionskasse og Danica Pension.

At MP Pension har de mest ambitiøse kriterier og konkrete deadlines for eksklusion af aktier i kul, tjæresand og har som det eneste pensionsselskab også kriterier for frasalg af investeringer i olie. PKA har ekskluderet 111 kul-, forsynings-, tjæresands- og olie & gasselskaber herunder alle de største aktører i tjæresand og 35 olie-og gasselskaber, som PKA finder, ikke har en tilfredsstillende klimaplan. ATP oplyser at man kun har få aktier i selskaber, som udvinder fossile brændsler, men at ATP som hovedregel ikke ekskluderer fossile selskaber. AP Pension, ISP, Sampension og Lægernes pensionskasse tilhører den halvdel af pensionsselskaberne, som ikke har kriterier for eksklusion af aktier i hverken, kul, tjæresand eller olie

I forhold til aktivt ejerskab, så er ATP, MP Pension og PKA særdeles aktive ejere, og stemmer generelt ved generalforsamlinger i alle selskaber, hvor de har aktier. Sammen med P+ (DIP og JØP) er de de eneste pensionsselskaber i rundspørgen, som på forårets generalforsamlinger stemte for alle de fremsatte klimatiltag i selskaberne Chevron, Kinder Morgan og Shell. AP Pension og ISP tager i modsætning hertil ikke direkte ansvar for stemmeafgivelse, idet forvaltningen af deres aktier ligger hos eksterne kapitalforvaltere, hvis evt. stemmeafgivelse de ikke har direkte indflydelse på. Danica pension har valgt ikke at stemme om de klimaforslag, som vi har spurgt ind til. Sampension stemte ikke i de to selskaber, hvor de har aktier, nemlig Kinder Morgan og Shell, hvor sidstnævnte undladelse dog skyldtes sygdom i medarbejderstaben. Lægernes Pensionskasse har stemt imod klimaforslagene hos både Chevron og Shell, og Lærernes Pensionskasse meddeler at de slet ikke udøver aktivt ejerskab ved stemmeafgivelse.

At et ansvarligt ejerskab kræver, at pensionsselskaberne holder sig informeret om de klimarelaterede finansielle risici i de virksomheder, hvor de ejer aktier eller obligationer. På denne front er ATP og MP Pension langt fremme med at implementere TCFD-regelsættet, som er et nyt og globalt normsættende redskab til at skabe transparens omkring selskabers klimarelaterede finansielle risici. Enkelte danske pensionsselskaber, herunder ATP og MP Pension har desuden påtaget sig ledende roller i investornetværket ClimateAction 100+, som er et netværk af globale investorer, som har forpligtet sig til at øge det aktive ejerskab overfor de godt 100 selskaber som hører til verdens største udledere af klimaskadelig forurening. Et væsentligt mål med CA100+ er at få fossilselskaber til at afrapportere efter TCFD-regelsættet. En række danske pensionsselskaber, herunder PBU, Skandia, AP Pension, ISP og Danica Pension har endnu ikke entydigt meldt ud, at de har tænkt sig at efterleve alle elementer i TCFD-regelsættet.

Ansvarlig Fremtid mener:

at enhver der ejer aktier eller obligationer i et selskab, der udvinder fossile brændsler, har også som ejer et ansvar for at selskabet i tide omstiller sine aktiviteter i en retning, som er i overensstemmelse med Paris-aftalen.

at det er et alvorligt svigt i ansvarligheden, når pensionsselskaber ikke sætter klare og ambitiøse kriterier for deres investeringer i fossile selskaber, og når den aktive dialog med fossile selskaber ikke følges op med frasalg inden for få år, hvis dialogen ikke virker. Klimaforandringerne rammer os nu, og det haster med handling.

at det er glædeligt, at pensionsselskaberne udviser voksende vilje til transparens om deres stemmeafgivelser på generalforsamlinger og om dialoger med de selskaber, som de har investeringer i.

– at transparensen om pensionsselskabernes investeringer skal udvides til også at gælde erhvervsobligationer, hvoraf en væsentlig del også ligger i fossile virksomheder.

– at ATP i kraft af sin størrelse og særlige rolle som alle danskeres pensionsselskab bør påtage sig et lederskab specielt i forbindelse med den ressourcekrævende implementering af TCFD i alle pensionsselskaber.

Læs mere om rundspørgen i notater her [LINK]

Pressekontakt:
Thomas Meinert Larsen, mobil 2271 7058
Sussanne Blegaa, mobil 6133 9342