I forbindelse med Totals generalforsamling den 28. maj 2021, så ønsker Total at investorerne tager stilling til selskabets ”Company Ambition on Energy transition”, anført som resolution nr. 14 på dagsordenen.

For at nå målet med Paris-klimaaftalen, er det FNs klimapanel (IPCC) i deres special rapport om Global opvarmning på 1,5°C (2018) antydet, at de globale absolutte energirelaterede emissioner bør reduceres med 25–45% inden 2030 sammenlignet med 2018-niveauet. Derudover viser IPCC’s P1-scenarie, der tager en forsigtig tilgang til potentialet i negative emissionsteknologier, at brugen af ​​olie og gas skal falde med henholdsvis 44% og 39% inden 2030 for at holde opvarmningen begrænset til 1,5°C [1].

Som det fremgår af nedenstående redegørelse, så er Totals plan for selskabets energiomstilling derfor utilstrækkelig for at leve op til Paris-aftalen.

1) Mål for CO2-reduktioner
Total planlægger efter et 20% fald i CO2-intensiteten af selskabets globale scope 3 emissioner* fra 2015 til 2030. Man forventer at scope 3 udledningerne derved vil være på niveau med, eller lavere i 2030 i forhold til 2015. Kun i Europa forventer Total et 30% fald i CO2-emissioner (scope 1+2+3) i perioden 2015 til 2030. Total planlægger altså ikke med et samlet globalt fald i selskabets scope 3 udledninger. Samlet set er Totals planlagte udvikling i olie- og gasproduktion langt fra i overensstemmelse med IPCCs P1-sti, og dermed utilstrækkelig til at levere den dekarbonisering der er nødvendig for at nå klimamålene.

2) Forventninger til CO2-opsamling
Total planlægger en 40% CO2-reduktion (fra 2015 til 2030) af deres samlede udledninger for scope 1 og 2*. Som et element i reduktionen planlægger selskabet at investere i såkaldte ”Sustainable Carbon Sinks” (fx træplantning), og dermed levere en CO2-reduktion på 5 Megatons CO2/år fra år 2030. Total planlægger altså med et meget stort potentiale for negative emissionsteknologier. Investornetværket Climate Action 100+ anbefaler at selskaber bør sætte meget begrænsede forventninger til udnyttelsen af negative udledninger. Totals planer for negative emissioner er samlet set næppe realistiske, og derfor ikke i tråd med CA100+´s anbefalinger og Paris-aftalen.

3) Omlægning til grøn energi
Total planlægger at øge produktionen af energi fra nuværende 17 PJ/dag (2020) til 23 PJ/dag i 2030.
Halvdelen af denne øgning (3 PJ) skal komme fra vedvarende energi, og den anden halvdel (3 PJ) skal komme fra fossil gas (LNG). Total planlægger altså samlet set med en øgning af produktionen af fossil energi [2].
Total har ikke fremlagt en plan for hvornår produktionen af vedvarende energi overgår produktion af fossil energi. Med disse begrænsede vækstplaner for omlægning til grøn energi, og uden planer for hvornår produktionen af vedvarende energi overgår produktion af fossil energi, så synes Total ikke at planlægge efter at blive et selskab der kan begå sig i fremtidens lav-emissionssamfund og dermed understøtte Paris-aftalen.

4) Investeringsplaner
Total har annonceret at man vil udvide energiproduktionen fra vedvarende energi til 35 GW i 2025, og til 100 GW i 2030. Investeringerne i vedvarende energi planlægges at udgøre 20% af CAPEX i 2021, men Total har ingen planer for CAPEX knyttet til vedvarende energi i årene fremover. Total laver følsomhedsanalyser med CO2-priser på 100 dollars/ton i 2030, men det fremgår ikke klart, om man foretager investeringer der ikke giver et godt afkast, hvis prisen bliver 100 dollars/ton. Total har ikke fremlagt en plan for, hvornår investeringerne i vedvarende energi overgår fossil energi. Samlet set er Totals planer for investeringer i grøn omstilling utilstrækkelig.

5) Lobbyisme og opfyldelse af Climate Action 100+ Benchmark indikatorer
Ifølge Climate Action 100+ Benchmark, så er Total kun delvist (partial) I overensstemmelse med 8 indikatorer, og kun fuldt i overensstemmelse med én indikator (Governance). På næsten alle 9 af de vurderede indikatorer, der er Total altså ikke i overensstemmelse med CA100+ Benchmark [3]. Total udøver eksempelvis stadig lobbyisme imod klima-omstilling via sit medlemskab af lobby-organisationen American Petroleum Institute (API) som lobbyer kraftigt imod klimapolitik. Total har således fået scoren D+ på en skala fra F (dårligst) til B+ (bedst) fra tænketanken InfluenceMap [4]. Total lever derfor ikke i tilstrækkelig grad op til at understøtte Paris-aftalen.

Anbefaling til investorer:
Samlet set, så er Total ikke på vej til at omstille sig i tråd med Paris-aftalen, og vi anbefaler derfor, at ansvarlige investorer stemmer NEJ til Totals ”Company Ambition on Energy transition”.  En gruppe af internationale grønne NGOer har ligeledes analyseret sig frem til, at Totals transitionsplan på ingen måde flugter med Paris-aftalen, og de anbefaler derfor ligeledes ansvarlige investorer til at stemme NEJ til Totals fremlagte klimaplaner [5].

Referencer:
[1] IPCC Special Rapport om 1,5 graders målet, 2018
https://www.ipcc.ch/sr15/

[2] Total resolutioner til behandling på selskabets generalforsamling den 28. maj 2021
https://www.total.com/sites/g/files/nytnzq111/files/documents/2021-04/ENG_Board-of-Directors-Report-on-the-resolutions.pdf
[3] Climate Action 100+ Company Benchmark (Marts 2021)
https://www.climateaction100.org/progress/net-zero-company-benchmark/
[4] InfluenceMap analyse af Totals lobbyisme i forhold til klima
https://influencemap.org/company/Total-5a9f086d9a2ce300529ea4eb020d1aa3/projectlink/Total-In-Climate-Change
[5] ReclaimFinance analyse og anbefaling af Totals “Company Ambition on Energy Transition”
https://reclaimfinance.org/site/en/2021/04/28/call-on-shareholders-to-vote-against-totals-climate-plan/

*Forklaring af Scope 1, 2 og 3 udledninger
Ifølge GHG Protocol skal CO2-udledningen opdeles i mindst tre grupperinger:
Scope 1: Direkte udledninger fra virksomheden (fx forbrænding af kul, olie, gas).

Scope 2: Indirekte udledninger forårsaget af købt energi (fx elektricitet, fjernvarme).
Scope 3: Øvrige indirekte udledninger (fx udledninger fra underleverandører, eller udledning fra afbrænding af fossile produkter der sælges)