AnsvarligFremtids fremsatte forslag til generalforsamlingerne 2019 i danske pensionsselskaber

Arkitekterne
FORSLAG 1:

vedr. aktivt ejerskab: Generalforsamlingen forpligter (subsidiært henstiller til) AP’s bestyrelse at sikre, at udøvelsen af det aktive ejerskab i fossile selskaber sker:

 • med det sigte at påvirke til opnåelse af forretningsmodeller, som er forenelige med Parisaftalens klimamål,
 • med særligt fokus på at bringe eventuel misinformation om klimaet og lobbyvirksomhed, som har til formål at modarbejde Parisaftalen, til ophør,
 • under offentliggørelse af aktie- og obligationsporteføljer og iagttagelse af transparens om
  engagementsforløb og resulterende handlinger,
 • ved stemmeafgivning uanset ejerandelens størrelse og ad-hoc forekommende muligheder for at stemme sammen med andre institutionelle investorer,
 •  under afvikling af investeringer, hvor udøvelse af aktivt ejerskab bliver illusorisk, fordi det enten fravælges eller forbliver resultatløst.

Generalforsamlingen anbefaler samtidig bestyrelsen at afvikle investeringer i fossile selskaber, hvor et således udøvet ejerskab indenfor en tidshorisont på maksimalt 3 år viser sig uden virkning.VEDTAGET

FORSLAG 2,

vedr. transparens: Generalforsamlingen henstiller til, at bestyrelsen i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for institutionelle investorer sikrer, at

 •  omsætte politikkerne for ansvarlige investeringer i operationelle mål til brug for udøvelsen af aktivt ejerskab,
 • redegøre for hvordan porteføljen vurderes eksponeret for risici i tilknytning til samfundsansvar og klimaudvikling,
 • offentliggøre alle aktiver inkl. erhvervsobligationer med papir og navn og samtidig angivelse af
  selskabskapitalens størrelse,
 • offentliggøre kriterier for optagelse af dialog, tidshorisont for engagementsforløb og evt. beslutning om eksklusion og frasalg,
 • offentliggøre dialogliste med konkret angivelse af, hvad der føres dialog om, opnåede resultater og opfølgende beslutninger
 • offentliggøre hvad der er stemt på selskabernes generalforsamlinger
 • redegøre for hvordan det sikres, at der forvaltes i overensstemmelse med politikkerne, hvis forvaltningen er lagt ud til tredjepart. VEDTAGET

DIP 2019

Forslag fra Ansvarlig Fremtid ved generalforsamlingen i DIP 2019 Pensionskassens bestyrelse har besluttet, at arbejdet med ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i Paris-aftalen, herunder målsætningen om at holde den globale opvarmning et godt stykke under 2 grader og gøre en indsats for at begrænse den til 1,5 grader. Generalforsamlingen noterer med tilfredshed, at der i det seneste år er taget nye initiativer for at
sikre, at pensionskassen lever op til denne linje. Der er gjort en målrettet indsats for at udøve aktivt ejerskab, bl.a. via screeningsbureauet Hermes og ved de store olieselskabers generalforsamlinger. Pensionskassen har også fortsat det internationale samarbejde med andre investorer om klimaansvarligeinvesteringer

På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at frasælge aktier i selskaber, der modarbejder målene i Paris-aftalen, samt til at analysere pensionskassens portefølje og vurdere, hvilke selskaber der har en forretningsmodel, som ikke er forenelig med Paris-aftalen, og som det derfor kan være relevant at frasælge. Bestyrelsen gav på generalforsamlingen udtryk for, at man ville følge opfordringen.
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til i løbet af 2019, på baggrund af den gennemførte analyse, at vurdere om det fortsat er foreneligt med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer at have aktier i, eller virksomhedsobligationer udstedt af:

– mineselskaber med kulproduktion;

– selskaber som udvinder olie af tjæresand;

– store olieselskaber.

Bestyrelsen opfordres til, senest i januar 2020, at fremlægge en rapport med resultatet af bestyrelsens vurderinger – og at effektuere eventuelle frasalg inden 2021. VEDTAGET

ISP

Forslag vedr. transparens og aktivt ejerskab Det foreslås at ISP generalforsamlingen 25 april 2019 beslutter følgende:

Generalforsamlingen henstiller til, at bestyrelsen i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for institutionelle investorer sikrer, at:

 • Omsætte politikkerne for ansvarlige investeringer i operationelle mål til brug for udøvelsen af aktivt ejerskab,
 • Redegøre for hvordan porteføljen vurderes eksponeret for risici i tilknytning til samfundsansvar og klimaudvikling,
 • Offentliggøre alle aktiver inkl. aktiepuljer og erhvervsobligationer med papir og navn og samtidig angivelse af selskabskapitalens størrelse,
 • Offentliggøre kriterier for optagelse af dialog, tidshorisont for engagementsforløb og evt. beslutning om
  eksklusion og frasalg,
 • Offentliggøre dialogliste med konkret angivelse af, hvad der føres dialog om, opnåede resultater og opfølgende beslutninger
 • Offentliggøre hvad der er stemt på selskabernes generalforsamlinger
 • Redegøre for hvordan det sikres, at der forvaltes i overensstemmelse med politikkerne, hvis forvaltningen er lagt ud til tredjepart. NEDSTEMT

Forslag om udøvelse af aktivt ejerskab i fossile selskaber:

Det foreslås at ISP generalforsamlingen 25 april 2019 beslutter følgende: Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at sikre, at udøvelsen af det aktive ejerskab i fossile selskaber sker:

 •  med det sigte at påvirke til opnåelse af forretningsmodeller, som er forenelige med Parisaftalens klimamål,
 • med særligt fokus på at bringe eventuel misinformation om klimaet og lobbyvirksomhed, som har til formål at modarbejde Parisaftalen, til ophør,
 • under offentliggørelse af og transparens om aktie- og erhvervsobligationsporteføljer og iagttagelse af transparens vedrørende engagementsforløb og resulterende handlinger,
 • ved stemmeafgivning uanset ejerandelens størrelse og ad-hoc forekommende muligheder for at stemme sammen med andre institutionelle investorer,
 • under afvikling af investeringer, hvor udøvelse af aktivt ejerskab bliver illusorisk, fordi det enten fravælges eller forbliver resultatløst.
 • Generalforsamlingen anbefaler samtidig bestyrelsen at afvikle investeringer i fossile selskaber, hvor et således aktivt udøvet ejerskab indenfor en tidshorisont på maksimalt 3 år viser sig uden virkning. NEDSTEMT

JØP 2019

Forslag fra Ansvarlig Fremtid ved generalforsamlingen i JØP 2019 Pensionskassens bestyrelse har besluttet, at arbejdet med ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i Paris-aftalen, herunder målsætningen om at holde den globale opvarmning et godt stykke under 2 grader og gøre en indsats for at begrænse den til 1,5 grader. Generalforsamlingen noterer med tilfredshed, at der i det seneste år er taget nye initiativer for at
sikre, at pensionskassen lever op til denne linje. Der er gjort en målrettet indsats for at udøve aktivt ejerskab, bl.a. via screeningsbureauet Hermes og ved de store olieselskabers generalforsamlinger. Pensionskassen har også fortsat det internationale samarbejde med andre investorer om klimaansvarlige investeringer

På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at frasælge aktier i selskaber, der modarbejder målene i Paris-aftalen, samt til at analysere pensionskassens portefølje og vurdere, hvilke selskaber der har en forretningsmodel, som ikke er forenelig med Paris-aftalen, og som det derfor kan værerelevant at frasælge. Bestyrelsen gav på generalforsamlingen udtryk for, at man ville følge opfordringen. Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til i løbet af 2019, på baggrund af den gennemførte analyse, at vurdere om det fortsat er foreneligt med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer at have aktier i, eller virksomhedsobligationer udstedt af:

– mineselskaber med kulproduktion;

– selskaber som udvinder
olie af tjæresand;

– store olieselskaber.

Bestyrelsen opfordres til, senest i januar 2020, at fremlægge en rapport med resultatet af bestyrelsens vurderinger – og at effektuere eventuelle frasalg inden 2021. VEDTAGET

Lægernes Pension

Medlemsforslag i Lægernes Pension 2019 • Generalforsamlingen henstiller, at der udøves aktivt ejerskab overfor selskaber, der modarbejder Paris-aftalens målsætning om højst 2 graders global opvarmning og så tæt på 1,5 grader som muligt. • Det indebærer, at Lægernes Pension udtager 10 blandt de største energiselskaber til dialog om Paris-aftalen og scenarieanalyser inden pensionskassens generalforsamling i 2020. VEDTAGET

MP Pension

Forslag 1:

Bestyrelsen anbefales at udvide sin beslutning fra 8. marts 2018 om frasalg af noterede aktier i selskaber, som udvinder olie, kul og tjæresand til at omfatte obligationer i de samme selskaber. VEDTAGET

Forslag 2:

Titel: Stop for fossile selskabers lobbyisme imod Paris-aftalen

Forslag: Generalforsamlingen anbefaler, at bestyrelsen årligt offentliggør en redegørelse for MP’s udøvelse af aktivt ejerskab i kul, olie- og gasselskaber med henblik på at sikre, at disse selskaber stopper eventuel misinformation om klimaet og lobbyvirksomhed med det formål at modarbejde Paris-aftalen om sikring af 1,5 grader eller maksimalt 2 graders global opvarmning. Bestyrelsen anbefales at frasælge aktier og obligationer senest i år 2022 i de kul, olie- og gasselskaber, hvor det aktive ejerskab ikke har ført til stop for disse aktiviteter, og hvordialogens vej er udtømt. VEDTAGET

PJD 2019
Beslutningsforslag 1: Gennemsigtighed

Generalforsamlingen henstiller til, at bestyrelsen i overensstemmelse med OECDs retningslinjer for institutionelle investorer sikrer, at

 • Offentliggøre alle aktiver inkl. erhvervsobligationer med papir navn og procentvis andel af selskabskapitalen,
 • Offentliggøre kriterier for udøvelse af aktivt ejerskab, herunder stemmeafgivelse.
 • Offentliggøre kriterier for udøvelse af dialog og evt. eksklusion,
 • Offentliggøre dialogliste med konkret angivelse af, hvad der føres dialog om,og hvilke resultater – om nogen – der kommer ud af dialogen,
 • Underrette om optagelse af kritiske dialoger og fastlagt tidshorisont for disses afslutning med beslutning om frasalg af værdier i selskaber, hvor dialog ikke fører til de ønskede resultater,
 • Offentliggøre om hvad, hvordan og hvor ofte der er stemt på selskabernes generalforsamlinger,
 • Hvis forvaltningen er lagt ud til 3. Part, opfordres pensionskassens bestyrelse til at redegøre for hvordan det sikres, at der forvaltes i overensstemmelse med politikken.
  VEDTAGET

Beslutningsforslag 2: Udøvelse af aktivt ejerskab i fossile selskaber

Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at sikre, at udøvelsen af det aktive ejerskab i fossile selskaber sker:

 • med det sigte at påvirke til opnåelse af forretningsmodeller, som er forenelige med Parisaftalens klimamål,
 • med særligt fokus på at bringe eventuel misinformation om klimaet og lobbyvirksomhed, som har til formål at d Parisaftalen, til ophør,
 • under offentliggørelse af og transparens om aktie- og erhvervsobligationsporteføljer og iagttagelse af transparens vedrørende engagementsforløb og resulterende handlinger,
 • ved stemmeafgivning uanset ejerandelens størrelse og ad-hoc forekommende muligheder for at stemme
  sammen med andre institutionelle investorer,
 • under afvikling af investeringer, hvor udøvelse af aktivt ejerskab bliver illusorisk, fordi udøvelsen enten fravælges eller forbliver resultatløst.

Generalforsamlingen anbefaler samtidig bestyrelsen at afvikle investeringer i fossile selskaber, hvor et således udøvet ejerskab indenfor en tidshorisont på maksimalt 3 år viser sig uden virkning. NEDSTEMT (nedstemt med 1 stemme overvægt imod)

PKA

Forslag til PKAs Generalforsamling den 30. april 2019

Det er glædeligt at PKA i dag er et af de førende pensionsselskaber når det gælder grønne investeringer. Det er umuligt at ikke sympatisere med det følgende som er taget direkte fra PKAs klimapolitik: ”Med FN’s verdensmål og klimaaftalen fra Paris er der fokus på at bekæmpe klimaforandringerne og udbrede grøn teknologi. Målene er i tråd med PKA-medlemmernes holdninger og forventninger til, at PKA er med til at skubbe verden i en mere bæredygtig retning og skabe gode afkast på samme tid. Derfor er verdensmålene og Parisaftalen pejlemærker for PKA’s klimastrategi.” Skal det globale samfund opfylde Parisaftalens målsætning om at holde temperaturstigningen under to grader og så tæt på 1,5 grader som muligt frem mod år 2100, så er det nødvendigt hurtigt at reducere forbruget af fossile brændstoffer. PKA har i 2018 besluttet at ekskludere 35 olieselskaber fordi PKA vurderer at selskaberne ikke tager de fornødne initiativer for at leve op til Paris-
aftalen. Dette er rigtigt godt, men hvis vi skal leve op til målsætningerne fra Paris-aftalen, er det nødvendigt at vi fortsætter det gode arbejde og at vi går et trin videre, og jeg foreslår derfor Generalforsamlingen at beslutte nedenstående to forslag: 1. At bestyrelsen anbefales at udøve aktivt ejerskab i kul-, olie- og gasselskaber med henblik på at sikre at selskaberne senest 1.1.2021 har besluttet en forretningsmodel somer forenelig med klimaaftalen fra Paris om sikring af maksimalt 2 graders global opvarmning og så tæt på 1,5 graders som muligt. Bestyrelsen anbefales at frasælge investeringer senest den 1.7.2021, herunder både aktier og erhvervsobligationer, i de selskaber hvor det aktive ejerskab ikke resulterer i at deres forretningsmodel understøtter Paris-aftalen. 2. At bestyrelsen frasælger kul-, olie- og gasselskaber som aktivt modarbejder Paris-aftalen gennem misinformation om klimaet og lobbyvirksomhed mod Paris-aftalen om klimaet. Misinformation om klimaet udbredes bl.a. fra tilsyneladende videnskabelige tænketanke og der findes udbredt lobbyvirksomhed bl.a. i EU og USA for fortsat afbrænding af fossilt brændsel i mængder som gør det umuligt at overholde Paris-aftalen. Vester Skerninge den 30. januar 2019
Roger Lundberg Delegeret Socialpædagogerne, Region Syddanmark .VEDTAGET

Du kan hente alle forslagene her link:Alle AF forslag til GF 2019